dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tổ chuyên môn gồm:

01.Thầy Nguyễn Văn Tiết: phó hiêu trưởng chuyên môn

02.các tổ khối trưởng :

  - Tổ khối 1:Cô Võ Thị Vân

  -Tổ khối 2: Cô Nguyễn Thị Phượng

  -Tổ khối 3: Cô Phan Thị quốc Thái

  -Tổ Khối 4: Thầy Đoàn Quang Chí

 - Tổ Khối 5: Đặng Ngọc Hùng